Categoriearchief: Links

De stichting

De stichting Zon op Oirschot

De stichting heeft ten doel:

 • Het gebruik van duurzame energie;
 • De collectieve in- en verkoop van duurzame energie;
 • Het op duurzame wijze lokaal/regionaal produceren van energie;
 • Het besparen van energie;
 •  De betaalbaarheid van duurzame energie;
 • Samenwerking op het gebied van duurzame energie;
 • Betrokkenheid van de lokale bevolking en ondernemers bij de energievoorziening.

Zij tracht dit doel te bereiken door direct of via deelnemingen betrokken te zijn bij

 • De in- en verkoop van duurzaam opgewekte energie;
 • Het delen van informatie over energie besparen alsmede over het opwekken en het gebruik van energie uit duurzame bronnen;
 • Het initiëren, stimuleren, ondersteunen en/of (mede-)financieren van projecten met betrekking tot energie besparen en gebruik van duurzame energie;
 • Het verwerven, oprichten en/of exploiteren van één of meer bronnen van duurzame energie;
 • Het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties met een aan het doel van de stichting verwante doelstelling of een doel dat daartoe bevorderlijk kan zijn;
 • Realisering van besparingen door collectieve inkoop van goederen en diensten.

De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk.

De stichting beoogt een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te zijn en neemt daarvoor de thans vereiste voorwaarden in acht, te weten:

 •  zich voor minstens negentig procent (90 %) inzetten voor het algemeen belang;
 • -de stichting en de mensen die daarbij rechtstreeks betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen, te weten dat de stichting en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn niet mogen aanzetten tot haat of het gebruik van geweld en bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen (zoals leden van de raad van aanbeveling) mogen in de afgelopen vier jaar voorafgaand aan de aanvraag niet zijn veroordeeld;
 • een natuurlijk persoon of rechtspersoon in de functie van bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is, de stichting dient onafhankelijk te zijn van donateurs en begunstigden;
 • de stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk voor het doel van de stichting;
 • bestuurders mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen, ook mogen zij vakantiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is;
 • de stichting moet een actueel beleidsplan hebben;
 • de stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
 • geld dat na opheffing of liquidatie overblijft wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling;
 • de stichting moet verplicht een administratie voeren waaruit blijkt:
  • a. welke bedragen er per bestuurder aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald;
  • b. welke kosten de stichting heeft gemaakt;
  • c. wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting zijn; dan wel aan aanvullende voorwaarden voldoen die in het kader van een zodanige aanwijzing worden gesteld.