Auteursarchief: beheerder

De stichting

De stichting Zon op Oirschot

De stichting heeft ten doel:

 • Het gebruik van duurzame energie;
 • De collectieve in- en verkoop van duurzame energie;
 • Het op duurzame wijze lokaal/regionaal produceren van energie;
 • Het besparen van energie;
 •  De betaalbaarheid van duurzame energie;
 • Samenwerking op het gebied van duurzame energie;
 • Betrokkenheid van de lokale bevolking en ondernemers bij de energievoorziening.

Zij tracht dit doel te bereiken door direct of via deelnemingen betrokken te zijn bij

 • De in- en verkoop van duurzaam opgewekte energie;
 • Het delen van informatie over energie besparen alsmede over het opwekken en het gebruik van energie uit duurzame bronnen;
 • Het initiëren, stimuleren, ondersteunen en/of (mede-)financieren van projecten met betrekking tot energie besparen en gebruik van duurzame energie;
 • Het verwerven, oprichten en/of exploiteren van één of meer bronnen van duurzame energie;
 • Het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties met een aan het doel van de stichting verwante doelstelling of een doel dat daartoe bevorderlijk kan zijn;
 • Realisering van besparingen door collectieve inkoop van goederen en diensten.

De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk.

De stichting beoogt een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te zijn en neemt daarvoor de thans vereiste voorwaarden in acht, te weten:

 •  zich voor minstens negentig procent (90 %) inzetten voor het algemeen belang;
 • -de stichting en de mensen die daarbij rechtstreeks betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen, te weten dat de stichting en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn niet mogen aanzetten tot haat of het gebruik van geweld en bestuurders, leidinggevenden en gezichtsbepalende personen (zoals leden van de raad van aanbeveling) mogen in de afgelopen vier jaar voorafgaand aan de aanvraag niet zijn veroordeeld;
 • een natuurlijk persoon of rechtspersoon in de functie van bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is, de stichting dient onafhankelijk te zijn van donateurs en begunstigden;
 • de stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk voor het doel van de stichting;
 • bestuurders mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen, ook mogen zij vakantiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is;
 • de stichting moet een actueel beleidsplan hebben;
 • de stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen;
 • geld dat na opheffing of liquidatie overblijft wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling;
 • de stichting moet verplicht een administratie voeren waaruit blijkt:
  • a. welke bedragen er per bestuurder aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald;
  • b. welke kosten de stichting heeft gemaakt;
  • c. wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting zijn; dan wel aan aanvullende voorwaarden voldoen die in het kader van een zodanige aanwijzing worden gesteld.

 

 

Voor wie (Postkodegebied)

 

 

Voor wie?

Voor iedere particulier die woont in postcodegebied 5688 (als kern van de roos) of in een van de direct daaraan verbonden postcodegebieden: 5281, 5682, 5684, 5689, 5091, 5089, 5066 en 5062

Fase 2

Cooperatie Zon op Oirschot UA fase 2

De Coöperatie heeft als doel het stimuleren van in de gemeente Oirschot duurzaam op te wekken energie en daartoe het exploiteren van zonnepanelen ten behoeve van haar leden op een dak van derden.

Beste inwoners van de gemeente Oirschot,

Help mee om Oirschot in 2040 energie neutraal te maken. Heeft u al lang nagedacht over eigen zonne-energie, maar zelf geen geschikt dak ZoO heeft dit voor inmiddels 20 gezinnen opgelost.

Na de succesvolle realisatie van fase 1 zijn wij nu toe aan de uitbreiding van onze coöperatie. We hebben de mogelijkheid om de huidige 348 panelen uit te breiden met nog eens 300 stuks op een andere locatie. Dat is meer dan nodig voor de behoefte van de reeds aangemelde leden die op de wachtlijst staan. We hebben dus wat capaciteit over om een aantal nieuwe leden in de gelegenheid te stellen tot participatie.

Het rendement van uw investering is over 15 jaar begroot op ca. 5%. Centraal staat echter de teruggave van door u betaalde energie belasting (€ 0,122 / kWu) gegarandeerd (alleen op basis van de Postcode-regeling) voor een periode van 15 jaar. Het is niet rendabel om meer energie terug te leveren dan u zelf thuis verbruikt. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de overheid, die daarvoor de ‘Postcoderoos-regeling’ in het leven heeft geroepen. Via Google vind u veel ondersteunende informatie.

Profiteer nu van een gunstige overheidsmaatregel, zonder dat uw eigen huis belast wordt met panelen en de exploitatie (inkoop, installatie, onderhoud, administratie) volledig in handen is van de cooperatie, dus van de leden. Binnen de cooperatie hebben de deelnemers samen zeggenschap en stemrecht. De cooperatie is van ons samen en we hebben eenzelfde belang.

Het bestuur van ZoO heeft bewezen de kennis in huis te hebben om ook fase 2 tot een succes te maken. Belangstellenden kunnen met beschikbaar documentatiemateriaal in korte tijd worden bijgepraat.

Is uw belangstelling gewekt, neem dan snel contact op met de voorzitter of de secretaris.

Met dank en vriendelijke groet,

Hans Geene Michel van den Molengraft

Voorzitter Zon op Oirschot Secretaris Zon op Oirschot

Nieuwstraat 60 Nieuwstraat 56

Tel 06- 12836174 Tel. 06-26882051

jjhgeene@gmail.com vandenmolengraft@gmail.com